Over HOZO

HOZO is een kleine, maar uiterst actieve organisatie die de kwaliteit van zorg hoog in het vaandel heeft. Ons doel is ertoe bijdragen dat de inwoners van Hillegom op een zelfredzame en zo aangenaam mogelijke manier invulling kunnen geven aan hun leven. Al onze woonzorgcentra, onze thuiszorgtak en de dagverzorging zijn houder van het PREZO-kwaliteitskeurmerk.

ANBI

Naam: HOZO
RSIN/fiscaal nummer: 805399495
Beleidsplan: Strategisch beleidsplan 2020-2024
Koersplan: Koersplan 2023-2025
Beloningsbeleid: CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg, beloningscode voor bestuurders in de zorg van de vereniging bestuurders in de zorg NVZD.
Doelstelling: Als zelfstandige organisatie ertoe bijdragen dat de inwoners van Hillegom – rekening houdend met de individuele wensen, behoeften en veiligheid – zo zelfredzaam mogelijk en op een zo aangenaam mogelijke manier invulling kunnen geven aan hun leven.
Verslag activiteiten: Jaarverslag 2023
Financiële verantwoording: Financiële verantwoording 2023
Verantwoording onkosten Raad van Bestuur: Informatie kunt u opvragen bij mevrouw M. Huybens, controller, 0252 576 500.

Missie & visie

Wat is HOZO?

Zorgen voor en met elkaar in Hillegom, dat is waar wij ons dagelijks voor inzetten. Of dat nu bij cliënten thuis is of in één van onze woonzorgcentra, wij zijn altijd dichtbij.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

  • Aandacht en nabijheid;
  • Jezelf blijven;
  • Vakmanschap;
  • Bij HOZO is het leuk! (Vrolijkheid, Vrijheid en Veiligheid).

Missie

HOZO zorgt voor Hillegom! Een zelfstandig HOZO ondersteunt Hillegommers bij een gezond en goed leven, in hun eigen huis of in een van de woonzorglocaties van HOZO. HOZO biedt aandacht en nabijheid aan haar cliënten en vindt het belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk zichzelf kunnen blijven, ook als ze zorg en/of ondersteuning bij welbevinden behoeven. Door tegelijkertijd ook aan medewerkers en vrijwilligers aandacht en nabijheid te bieden, borgt HOZO de vakkundigheid van haar zorg en ondersteuning bij welbevinden én is werken bij HOZO leuk.

Visie

HOZO wil goede zorg en ondersteuning bij welbevinden bieden aan inwoners van Hillegom en omstreken. We willen zowel voor onze cliënten als voor onze medewerkers denken in mogelijkheden, in wat er wél kan, en het beste uit een situatie halen.

Toezicht & medezeggenschap

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de taak toezicht te houden op het door ons gevoerde beleid en de algemene gang van zaken binnen onze organisatie. De Raad wordt gevormd door een voorzitter en vier leden, die allemaal een eigen aandachtsgebied hebben.

Raad van Toezicht:
dhr. A. Mans, voorzitter
dhr. R.H. de Graaf, secretaris
dhr. D.S. Wijbenga, lid
mevr. P. Hummelen-Dikker, lid
mevr. W. Deerenberg-Kessler, lid

Zorg Advies Raad

De Zorg Advies Raad is een adviesorgaan voor de bestuur en management van HOZO. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd over vak- en zorginhoudelijk ontwikkeling van de zorg- en welzijnsprofessionals.

De ZAR stelt zich ten doel om vanuit een beroepsinhoudelijke optiek te adviseren aan bestuur en management om de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren, beroepsinhoudelijke ontwikkelingen te stimuleren en professionalisering/profilering van de beroepsgroep te bevorderen. Neem contact op via: zar@hozo.nl

Zorg Advies Raad
Fieneke Reinderink, voorzitter
Nuëlla Otte, bestuurslid
Jose van der Maaden, lid
Jolanda Hoving, lid
Renske Brouwer, lid
Ester van der Ark, lid
Daniella Meijer, leerling lid
Dennis Zonneveld, leerling lid

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad zet zich in voor een goede onderlinge samenwerking, zodat onze organisatie optimaal kan functioneren. Daarnaast zien de leden erop toe dat de cao en de wet- en regelgeving op de juiste manier worden toegepast en nageleefd. De raad wordt gevormd door werknemers van diverse afdelingen.

Ondernemingsraad:
Leondo Klassen, voorzitter
Frans van Hensbergen, vice-voorzitter
Laura Rusman, lid
Cynthia Mulder, lid
Emma de Groot, lid
Isa Hak, lid
Vacant, lid

Cliëntenraad

HOZO heeft een cliëntenraad. De taak van de cliëntenraad is het behartigen van de belangen van onze cliënten op het gebied van zorg en welzijn. De raad wordt gevormd door cliënten uit de woonzorgcentra, cliënten uit de wijk en vertegenwoordigers van cliënten. Neem contact op via: clientenraad@hozo.nl

Cliëntenraad
dhr. J. Ketele, voorzitter 
mevr. B. Fransen, lid
mevr. C. Apol, lid
dhr. D. van Kampen, lid
mevr. M. de Goeij, lid
mevr. I. de Groot-Hofman, lid
mevr. E.P.M. van Schaik, lid

flyer cliëntenraad 

 

 

 

 

Kwaliteit

PREZO-kwaliteitskeurmerk

Al onze woonzorgcentra, onze thuiszorgtak en de dagverzorging zijn houder van het PREZO-kwaliteitskeurmerk.

PREZO is een cliëntgericht kwaliteitssysteem, ontwikkeld voor de sector verpleging, verzorging en thuiszorg. Het is gebaseerd op de normen voor Verantwoorde Zorg en het Kwaliteitskader. Uitgangspunt is de met de cliënt gemaakte afspraken en welke prestaties de organisatie en medewerkers moeten leveren om daaraan te kunnen voldoen.

Verantwoorde personeelssamenstelling

Goede en veilige zorg vraagt om een verantwoorde personeelssamenstelling.
Hier leest u hoe wij hieraan invulling geven.

 

Kwaliteitsjaarverslag

Door middel van het kwaliteitsjaarverslag willen wij niet alleen voldoen aan de verplichting om informatie te verstrekken en verantwoording af te leggen. Wij vinden het ook onze taak om transparant informatie over onze organisatie te geven aan iedereen die daarin is geïnteresseerd.

Complimenten & klachten

Wat doen wij goed en wat kan beter?

Wij streven ernaar een hoge kwaliteit van zorg te leveren met veel aandacht voor het welzijn van onze cliënten.

Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over onze zorg- of dienstverlening.Wij horen dat dan graag van u, zodat wij de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening kunnen blijven verbeteren.

Heeft u een compliment, suggestie, opmerking of klacht? Vul dan het formulier Goud of fout? in.

Voor onze klachtenregeling klik hier.

Voor de klachtenregeling van de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) inzake Wzd-klachten klik hier.

Goud of fout?

Ik heb een:

Informatie & documentatie

Privacy-statement, cookiebeleid & proclaimer

Privacy-statement

Binnen HOZO worden uw (medische) persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in uw (elektronisch) cliëntendossier. Dat is noodzakelijk om zorg- en dienstverlening aan u mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. In dit statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

HOZO is zogeheten ‘verantwoordelijke’ in de zin van de AVG. Dat houdt in dat HOZO beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.

Lees meer > privacystatement

Cookiebeleid

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ook gebruiken wij cookies om te onderzoeken hoe wij het gebruik van onze website kunnen verbeteren. Zo houden wij bijvoorbeeld bij hoeveel mensen onze website hebben bezocht en welke onderwerpen populair zijn. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens via cookies en kunnen u of uw apparaat niet herkennen. In uw browser kunt u cookies verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Lees meer > cookiebeleid

Proclaimer

Wij hebben deze website met grote zorg tot stand gebracht en zijn verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Wij doen er dan ook alles aan om te zorgen dat de informatie duidelijk, actueel en betrouwbaar is. Als u toch iets ziet wat niet goed of verouderd is, dan horen wij dat graag. U kunt dit doorgeven via de contactpagina.

Lees meer > proclaimer

Datalek melden

Heeft u een datalek geconstateerd?

Meld dit dan zo snel mogelijk aan ons via avg@hozo.nl of anoniem via het datalekformulier.

 

Datalekformulier

Contact*

*Niet bestemd voor Open Eettafel en Avondrestaurant reserveringen. Daarvoor graag bellen naar of langskomen bij de receptie/gastvrouwen.

HOZO | Garbialaan 3 | 2182 LA Hillegom

0252 576 500